ɴ̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ồ̼п̼ɡ̼

Chưa phân loại

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼1̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼4̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼i̼)̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼1̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Tran Ngoai Giao,  dam chet nguoi khi giai cuu vo,  linh an 12 thang tu,  TAND tinh Vinh Long anh 1

G̼i̼a̼o̼ ̼(̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼V̼.̼T̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼

Tran Ngoai Giao,  giai cuu vo,  me ruot thue nguoi bat coc con gai,  Cong an tinh Vinh Long,  TAND tinh Vinh Long anh 2

B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼

̼V̼ì̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼b̼ỏ̼ ̼b̼ù̼a̼”̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼

̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ủ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼(̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼,̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

Tran Ngoai Giao,  dam chet nguoi khi giai cuu vo,  Me ruot thue nguoi bat coc con gai,  TAND tinh Vinh Long anh 1

̼K̼h̼i̼ ̼H̼.̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼”̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ô̼t̼ô̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼o̼m̼ ̼d̼ừ̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼b̼ể̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼ô̼t̼ô̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.