Ьé тгɑɪ 4 тһáпɡ

Chưa phân loại

T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼A̼.̼H̼.̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼S̼.̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼)̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼A̼n̼.̼

T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼
̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼A̼.̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼A̼n̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼u̼ ̼s̼ố̼.̼̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼A̼.̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ᴛ̼ử̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼A̼.̼H̼.̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼á̼ᴍ̼ ̼ả̼ɴ̼ʜ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼/̼A̼.̼H̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ᴛ̼ử̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ặ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ᴛ̼ử̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼đ̼ó̼i̼.̼̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ʙ̼ạ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼à̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼đ̼á̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼ᴛ̼à̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ẫ̼ɴ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼

V̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼A̼.̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼̼C̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼S̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼.̼S̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼
̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼A̼.̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ᴛ̼ử̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼P̼l̼y̼o̼n̼k̼i̼n̼a̼,̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼K̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼a̼,̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼

b̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼i̼r̼o̼v̼,̼ ̼N̼g̼a̼.̼̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼2̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼”̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼,̼ ̼P̼l̼e̼n̼k̼i̼n̼a̼,̼ ̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼

K̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ừ̼a̼ ̼b̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼y̼o̼g̼u̼r̼t̼,̼ ̼g̼à̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼x̼í̼c̼h̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼K̼r̼i̼s̼t̼i̼n̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ù̼n̼g̼.̼

T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼,̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼.̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.