?̼2̼3̼

Chưa phân loại

C̲á̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲W̲o̲r̲r̲a̲w̲o̲o̲t̲ ̲S̲r̲i̲m̲a̲k̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲b̲à̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲g̲ỡ̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲2̲-̲2̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲9̲0̲+̲2̲.̲ ̲U̲2̲3̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲b̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲ở̲ ̲V̲C̲K̲ ̲U̲2̲3̲ ̲c̲h̲â̲u̲ ̲Á̲.̲

̲“̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲g̲h̲i̲ ̲b̲à̲n̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ố̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲U̲2̲3̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲.̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲t̲ố̲t̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ú̲c̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲ơ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲c̲ó̲ ̲í̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲r̲i̲m̲a̲k̲a̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲p̲ ̲b̲á̲o̲.̲

̲T̲r̲ậ̲n̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲2̲-̲2̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲ở̲ ̲l̲ư̲ợ̲t̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲.̲ ̲H̲a̲i̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲g̲h̲i̲ ̲b̲à̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲l̲à̲ ̲B̲e̲n̲j̲a̲m̲i̲n̲ ̲D̲a̲v̲i̲s̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲3̲4̲ ̲v̲à̲ ̲S̲u̲p̲h̲a̲n̲a̲t̲ ̲M̲u̲e̲a̲n̲t̲a̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲b̲ù̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲ ̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲h̲a̲i̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲P̲h̲a̲n̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲ ̲T̲à̲i̲ ̲m̲ở̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲ở̲ ̲g̲i̲â̲y̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲1̲7̲ ̲v̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲7̲3̲ ̲c̲h̲o̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲.̲


̲N̲i̲ề̲m̲ ̲v̲u̲i̲ ̲s̲a̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ỷ̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲U̲2̲3̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲2̲-̲2̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲.̲

̲N̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲ỡ̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲9̲0̲+̲2̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲W̲o̲r̲r̲a̲w̲o̲o̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲.̲ ̲“̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲ ̲U̲2̲3̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲n̲à̲y̲”̲.̲

̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲k̲h̲á̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲p̲h̲á̲t̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲r̲i̲m̲a̲k̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲é̲t̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ố̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ạ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲.̲ ̲H̲L̲V̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ẻ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ố̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲.̲

̲Đ̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲d̲ứ̲t̲ ̲k̲h̲o̲á̲t̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ọ̲c̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲L̲V̲S̲r̲i̲m̲a̲k̲a̲.̲ ̲C̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲U̲2̲3̲ ̲H̲à̲n̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲b̲ả̲n̲g̲ ̲C̲.̲

̲U̲2̲3̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲t̲h̲i̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲5̲/̲6̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲s̲ẽ̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲t̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲à̲ ̲Đ̲K̲V̲Đ̲ ̲U̲2̲3̲ ̲H̲à̲n̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲.̲

C̲h̲ỉ̲ ̲v̲ỏ̲n̲ ̲v̲ẹ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲v̲à̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲á̲c̲ ̲đ̲ề̲n̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲n̲g̲ợ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲m̲ô̲n̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲s̲ạ̲c̲h̲ ̲l̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲S̲E̲A̲ ̲G̲a̲m̲e̲s̲ ̲3̲1̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲ả̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲ụ̲t̲ ̲h̲ẫ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲”̲t̲h̲ó̲t̲ ̲t̲i̲m̲”̲.̲

 Sai lầm của Văn Toản khiến đội bạn gỡ hòa. (Ảnh: 24h)

̲P̲h̲a̲n̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲ ̲T̲à̲i̲ ̲g̲h̲i̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲ừ̲ ̲2̲0̲ ̲g̲i̲â̲y̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲Z̲i̲n̲g̲)̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲P̲h̲a̲n̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲ ̲T̲à̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲m̲ở̲ ̲t̲ỉ̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲ở̲ ̲2̲0̲ ̲g̲i̲â̲y̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲ả̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲g̲ỡ̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲n̲g̲ ̲g̲ỗ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲3̲4̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲ở̲ ̲b̲ả̲n̲g̲ ̲C̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲C̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲U̲2̲3̲ ̲c̲h̲â̲u̲ ̲Á̲,̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲B̲e̲n̲ ̲D̲a̲v̲i̲s̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ú̲ ̲s̲ú̲t̲ ̲c̲ă̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ ̲h̲ó̲c̲.̲

̲V̲ề̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲t̲r̲ú̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲ó̲n̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲b̲ậ̲t̲ ̲r̲a̲.̲ ̲T̲ạ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲ả̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ừ̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲b̲a̲y̲ ̲v̲à̲o̲ ̲l̲ư̲ớ̲i̲.̲ ̲S̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲r̲ờ̲i̲ ̲s̲â̲n̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲k̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲Q̲u̲a̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲h̲u̲ẩ̲n̲.̲ ̲

 Anh nghẹn ngào rời sân, nhường vị trí cho Văn Chuẩn. (Ảnh: 24h)

̲S̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲ả̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲g̲ỡ̲ ̲h̲ò̲a̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲2̲4̲h̲)̲

̲N̲g̲ó̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲ả̲n̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲c̲ú̲ ̲b̲ậ̲t̲ ̲b̲ó̲n̲g̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲S̲p̲o̲r̲t̲5̲)̲

̲M̲ộ̲t̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲á̲ ̲á̲m̲ ̲ả̲n̲h̲.̲ ̲Đ̲á̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲m̲à̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲m̲ô̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲ả̲n̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲c̲ó̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲S̲E̲A̲ ̲G̲a̲m̲e̲s̲ ̲3̲0̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲1̲0̲ ̲p̲h̲ú̲t̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲ả̲n̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲2̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲a̲i̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲U̲2̲2̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲b̲ị̲ ̲U̲2̲2̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲2̲-̲0̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲g̲ỡ̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲v̲à̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲á̲n̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲”̲t̲h̲ó̲t̲ ̲t̲i̲m̲”̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲L̲V̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲H̲a̲n̲g̲ ̲S̲e̲o̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲á̲c̲ ̲m̲ộ̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲g̲i̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲h̲u̲y̲ ̲c̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲P̲h̲i̲l̲i̲p̲p̲i̲n̲e̲s̲.̲ ̲

 Ngón tay Văn Toản chấn thương sau cú bật bóng. (Ảnh: Sport5)

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲ả̲n̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲c̲ó̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲D̲a̲n̲t̲r̲i̲)̲

̲V̲à̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲k̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲ồ̲i̲ ̲t̲ệ̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲m̲ô̲n̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲á̲p̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲b̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲b̲ò̲n̲g̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲c̲ả̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲d̲ễ̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲t̲ệ̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲c̲ơ̲ ̲b̲ả̲n̲.̲ ̲C̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲v̲ù̲i̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲m̲ô̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ó̲a̲ ̲m̲ạ̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲t̲ệ̲.̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲ả̲n̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ồ̲i̲ ̲t̲ệ̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲
̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲ả̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲2̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲P̲h̲í̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲.̲ ̲V̲ố̲n̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲k̲ỳ̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲,̲ ̲2̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲u̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲à̲n̲h̲ ̲g̲á̲c̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲a̲m̲ ̲m̲ê̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲à̲i̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲

̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲ả̲n̲,̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲D̲a̲n̲t̲r̲i̲)̲

̲V̲ề̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲ả̲n̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲p̲h̲ú̲t̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲d̲à̲i̲ ̲m̲à̲ ̲q̲u̲ê̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲C̲h̲ư̲a̲ ̲k̲ể̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲2̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲b̲ả̲n̲g̲ ̲C̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲s̲â̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲U̲2̲3̲ ̲c̲h̲â̲u̲ ̲Á̲.̲

̲R̲õ̲ ̲r̲à̲n̲g̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲m̲ô̲n̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲h̲ọ̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲.̲ ̲C̲h̲ư̲a̲ ̲k̲ể̲,̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲k̲ỳ̲ ̲S̲E̲A̲ ̲G̲a̲m̲e̲s̲ ̲3̲1̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲s̲ạ̲c̲h̲ ̲l̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ư̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲à̲n̲ ̲n̲à̲o̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲ả̲n̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲k̲h̲u̲n̲g̲ ̲g̲ỗ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ộ̲i̲t̲ ̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲”̲c̲h̲ê̲n̲h̲ ̲v̲ê̲n̲h̲”̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.