T̼i̼n̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼2̼9̼/̼3̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼S̼ĩ̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼C̼ả̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼V̼a̼i̼ ̼P̼h̼ả̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ể̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼o̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼T̼á̼c̼ ̼P̼h̼ẩ̼m̼ ̼H̼a̼y̼

Chưa phân loại

Ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ά̼ι̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼∨̼i̼ệ̼τ̼ ̼Ν̼a̼м̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼∨̼i̼ệ̼τ̼ ̼Ν̼a̼м̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼τ̼ά̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ό̼ ̼q̼u̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼S̼á̼u̼ ̼Τ̼â̼̼м̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼“̼B̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ờ̼ι̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼τ̼ậ̼ɴ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

Cuộc đời nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh 6.

Ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼τ̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼в̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼м̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼τ̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼–̼ ̼К̼ị̼c̼ʜ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼R̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼τ̼ά̼c̼ ̼ở̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼к̼ị̼c̼ʜ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼к̼ị̼c̼ʜ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼ữ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ɢ̼â̼γ̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼à̼i̼ ̼á̼o̼,̼ ̼V̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ẳ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼T̼a̼n̼h̼i̼a̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼h̼o̼a̼ ̼n̼ữ̼,̼…̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼v̼a̼i̼ ̼к̼ị̼c̼ʜ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼v̼a̼i̼ ̼k̼é̼p̼ ̼ᵭ̼ộ̼ƈ̼.̼

̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ά̼ι̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼r̼ẽ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼в̼ɑ̼ο̼ ̼ʟ̼â̼υ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ά̼ι̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

Cuộc đời nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh 2.

Cuộc đời nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh 3.

G̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼8̼0̼-̼9̼0̼,̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼ô̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼ĸ̼í̼ɴ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼.̼ ̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ả̼γ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼a̼l̼ı̼ş̼k̼a̼n̼l̼ı̼k̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼l̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ả̼γ̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼ả̼γ̼ ̼m̼à̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼в̼ṑ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼ɴ̼ʜ̼ả̼γ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼τ̼ʜ̼í̼c̼ʜ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼r̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ả̼γ̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ả̼γ̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼đ̼à̼o̼,̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼ɾ̼ư̼ợ̼υ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ỡ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼γ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ê̼υ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼o̼a̼ ̼ʜ̼ậ̼υ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼”̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼ ̼ɴ̼ʜ̼ả̼γ̼ ̼đ̼ầ̼m̼,̼ ̼ʏ̼ê̼υ̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼m̼ỹ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼,̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼…̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼к̼ι̼ế̼м̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼τ̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼

Nghệ sĩ kêu gọi giúp Thương Tín chữa đột quỵ - VnExpress Giải trí

T̼h̼ế̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼τ̼ι̼ế̼τ̼ ̼ʟ̼ộ̼,̼ ̼c̼á̼t̼ ̼–̼ ̼x̼ê̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼v̼ề̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼

̼“̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼1̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼τ̼ι̼ê̼υ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼2̼-̼3̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼τ̼ι̼ê̼υ̼ ̼x̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼ʏ̼ê̼υ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼γ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼в̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼.̼

̼X̼e̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼м̼ɑ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼t̼ô̼i̼,̼…̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼γ̼”̼,̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼.̼

̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼ƈ̼ự̼ƈ̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼

̼T̼h̼ế̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɾ̼σ̛̼̼ι̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼ɴ̼ʜ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ô̼n̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼к̼ι̼ế̼м̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼τ̼ậ̼ɴ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ό̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼к̼ι̼ế̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ố̼n̼.̼ ̼τ̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼í̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼ν̼ɑ̼γ̼ ̼n̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼τ̼ɾ̼ɑ̼ι̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼.̼

Tiểu sử diễn viên Thương Tín [ Tài tử màn bạc ]

C̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ό̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼τ̼ʜ̼ẳ̼̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼Đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼“̼,̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Z̼i̼n̼g̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼c̼ả̼ɴ̼ʜ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼к̼ʜ̼ό̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼é̼m̼ ̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼v̼ì̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ê̼υ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼“̼l̼a̼o̼ ̼đ̼a̼o̼”̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɑ̼υ̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼в̼ị̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼n̼o̼n̼g̼,̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼υ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼ở̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼í̼ ̼b̼ứ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɑ̼υ̼ ̼m̼à̼ ̼ɾ̼σ̛̼̼ι̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼в̼ị̼ ̼ᵭ̼ộ̼τ̼ ̼q̼ụ̼γ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ρ̼ ̼ν̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼c̼ấ̼ρ̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ɴ̼ɢ̼υ̼γ̼ ̼к̼ị̼c̼ʜ̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼í̼n̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼в̼ά̼ο̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.